A B C G H J L M P S T V W

A

B

C

G

H

J

L

M

P

S

T

V

W

;